به اطلاع می رساند مجلس ترحیم حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مرتضی تهرانی روز چهارشنبه مورخ 3 مردادماه، از ساعت 10 الی 12 در محل زیر برقرار می گردد:
بازار تهران، خیابان پانزده خرداد، پله های نوروزخان، بازار شیرازی، مسجد میرزا موسی.
لازم به ذکر است این مجلس فقط مخصوص آقایان است.به اطلاع می رساند مجلس ترحیم حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مرتضی تهرانی روز چهارشنبه مورخ 3 مردادماه، از ساعت 10 الی 12 در محل زیر برقرار می گردد:
بازار تهران، خیابان پانزده خرداد، پله های نوروزخان، بازار شیرازی، مسجد میرزا موسی.
لازم به ذکر است این مجلس فقط مخصوص آقایان است.